Demens

Demens orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva funktioner som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen.

Varje år insjuknar uppemot  25 000 personer i demenssjukdom, 
de allra flesta är äldre personer. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt
var femte person över 80 år är drabbad. Det totala antalet demenssjuka
i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra som kommer
att öka i takt med att andelen äldre blir fler.

Hur många drabbas?

TryggCare.s Ambition

TryggCare har som ambition att all personal skall genomgått full demensutbildning och vi strävar efter att alltid lära oss mer. Varje år uppdaterar vi våra kunskaper och utbyter information från varandras erfarenheter och det finns alltid något mer att lära sig kring demens.

En växande folksjukdom

År 2030 beräknas 180 000 personer ha en demenssjukdom, 2050 kan så många som 250 000 vara drabbade, om dagens befolkningsprognoser slår in och inget botemedel har utvecklats till dess
År 2030 beräknas 180 000 personer ha en demenssjukdom, 2050 kan så många som 250 000 vara drabbade, om dagens befolkningsprognoser slår in och inget botemedel har utvecklats till dess

Utbildning, för dig som vill förstå mer kring demens

Webbutbildning om Demens

Demensteam

Uppgiften för vårt planerade demensteam är att samordna insatser mellan personal och kund. En annan uppgift är att demensteamet ska skapa förutsättningar för att personer med demenssjukdom ska kunna vara delaktiga, ha inflytande vid och under planeringsmöten av vården och omsorgen. Lämpliga kompetenser deltar vid dessa möten. Med den enskildes samtycke kan även närstående delta vid planering.

Hur gör vi ?

Demensteamet håller planeringsmöten för att planera insatser för personer med demenssjukdom och/eller för deras anhöriga och närstående. TryggCare har en i förväg utsedd person som sammankallar till ett möte. Detta kan vara samordnaren för det specifika uppdraget. Några exempel på tillfällen då det kan vara lämpligt att sammankalla teamet är:

  • Omedelbart efter att diagnos har fastställts
  • När insatser för stöd till närstående initieras eller behöver förändras
  • Vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)
  • Vid utskrivning från slutenvård eller då personen med demenssjukdom närmar sig livets slutskede

Teammöten kan i övrigt ske när större förändringar i insatserna övervägs. Samordnare avgör när detta behöver göras.

Metoder

Demensteamets arbetsmetod individanpassas för varje kund och typ av demens, kundens personlighet och sinnesstämning för stunden.

Vi ser alltid människan bakom sjukdomen och utgår från individanpassad omvårdnad. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund så att kunden oavsett sin sociala, fysiska, psykiska och etniska bakgrund blir bemött med samma respekt och integritet.

Service, Kvalité och Delaktighet genomsyrar hela vår verksamhet.

Anhörigstöd

Närstående utför idag en stor vård- och omsorgsinsats och påverkas starkt av situationen för personer med demenssjukdom. Det kan innebära att närstående riskerar att försumma sina egna behov och kan i längden leda till ohälsa för den närstående. Det finns en skyldighet för socialnämnden att erbjuda stöd till personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Detta kan erbjudas som en individuellt anpassad insats med stöd eller som en öppen serviceinsats som inte kräver utredning eller beslut. Det kan exempelvis röra sig om samtalsstöd eller avlösningsinsatser.

Anhörigkonsulent i Salem: Tel. 08-532 594 89